نمونه 811 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی گوشتی ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی گوشتی بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. با استفاده از پروتز چانه فرم بهترى به صورت داده شده است. سه ماه بعد از عمل بینی.

Englishٍ

previous
811
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, meaty nose, natural result. Case number 811

عمل بینی شماره 808غضروفی (استخوانی)
808
عمل بینی شماره 809غضروفی (استخوانی)
809
عمل بینی شماره 810گوشتی
810
عمل بینی شماره 811گوشتی
811
عمل بینی شماره 812غضروفی با پوست ضخیم
812
عمل بینی شماره 813غضروفی با پوست ضخیم
813
عمل بینی شماره 814گوشتی با غضروف های قوی
814