نمونه 834 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی گوشتی با غضروف های قوی ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی گوشتی با غضروف های قوی بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. سایز بینی به صورت سه بعدی کوچک شده است. دو سال بعد از عمل بینی.

Englishٍ

previous
834
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, meaty with strong cartilages nose, natural result. Case number 834

عمل بینی شماره 831غضروفی (استخوانی)
831
عمل بینی شماره 832غضروفی (استخوانی)
832
عمل بینی شماره 833غضروفی (استخوانی)
833
عمل بینی شماره 834گوشتی با غضروف های قوی
834
عمل بینی شماره 835گوشتی با غضروف های قوی
835
عمل بینی شماره 836غضروفی (استخوانی)
836
عمل بینی شماره 837غضروفی (استخوانی)
837