نمونه 844 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. شش ماه بعد از عمل بینی

Englishٍ

previous
844
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 844

عمل بینی شماره 841غضروفی (استخوانی)
841
عمل بینی شماره 842غضروفی (استخوانی)
842
عمل بینی شماره 843غضروفی (استخوانی)
843
عمل بینی شماره 844غضروفی (استخوانی)
844
عمل بینی شماره 845غضروفی (استخوانی)
845
عمل بینی شماره 846گوشتی با غضروف های قوی
846
عمل بینی شماره 847گوشتی با غضروف های قوی
847