نمونه 868 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی با پوست ضخیم ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی با پوست ضخیم بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. انحراف و غیر قرینگی های بینی اصلاح شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. سه ماه بعد از عمل بینی.

Englishٍ

previous
868
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous with thick skin nose, natural result. Case number 868

عمل بینی شماره 865غضروفی با پوست ضخیم
865
عمل بینی شماره 866
866
عمل بینی شماره 867غضروفی با پوست ضخیم
867
عمل بینی شماره 868غضروفی با پوست ضخیم
868
عمل بینی شماره 869گوشتی با غضروف های قوی
869
عمل بینی شماره 870گوشتی با غضروف های قوی
870
عمل بینی شماره 871غضروفی (استخوانی)
871