نمونه 895 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی با پوست ضخیم ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی با پوست ضخیم بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. سایز بینی به صورت سه بعدی کوچک شده است. سه ماه بعد از عمل بینی.

Englishٍ

previous
895
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous with thick skin nose, natural result. Case number 895

عمل بینی شماره 892غضروفی (استخوانی)
892
عمل بینی شماره 893غضروفی (استخوانی)
893
عمل بینی شماره 894
894
عمل بینی شماره 895غضروفی با پوست ضخیم
895
عمل بینی شماره 896غضروفی با پوست ضخیم
896
عمل بینی شماره 897
897
عمل بینی شماره 898
898