نمونه 906 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی با پوست ضخیم ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی با پوست ضخیم بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است. چهار ماه بعد از عمل بینی.

Englishٍ

previous
906
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous with thick skin nose, natural result. Case number 906

عمل بینی شماره 903غضروفی (استخوانی)
903
عمل بینی شماره 904غضروفی (استخوانی)
904
عمل بینی شماره 905غضروفی با پوست ضخیم
905
عمل بینی شماره 906غضروفی با پوست ضخیم
906
عمل بینی شماره 907غضروفی (استخوانی)
907
عمل بینی شماره 908غضروفی (استخوانی)
908
عمل بینی شماره 909غضروفی (استخوانی)
909