نمونه 917 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. انحراف و غیر قرینگی های بینی اصلاح شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است. چهار ماه بعد از عمل بینی.

Englishٍ

previous
917
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 917

عمل بینی شماره 914
914
عمل بینی شماره 915غضروفی با پوست ضخیم
915
عمل بینی شماره 916غضروفی با پوست ضخیم
916
عمل بینی شماره 917غضروفی (استخوانی)
917
عمل بینی شماره 918غضروفی (استخوانی)
918
عمل بینی شماره 919غضروفی (استخوانی)
919
عمل بینی شماره 920غضروفی (استخوانی)
920