نمونه 934 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. انحراف و غیر قرینگی های بینی اصلاح شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است. یک سال بعد از عمل بینی.

Englishٍ

previous
934
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 934

عمل بینی شماره 931غضروفی (استخوانی)
931
عمل بینی شماره 932غضروفی (استخوانی)
932
عمل بینی شماره 933غضروفی (استخوانی)
933
عمل بینی شماره 934غضروفی (استخوانی)
934
عمل بینی شماره 935غضروفی (استخوانی)
935
عمل بینی شماره 936غضروفی (استخوانی)
936
عمل بینی شماره 937غضروفی با پوست ضخیم
937