نمونه 938 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی با پوست ضخیم ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی با پوست ضخیم بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. انحراف و غیر قرینگی های بینی اصلاح شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است. چهار ماه بعد از عمل بینی.

Englishٍ

previous
938
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous with thick skin nose, natural result. Case number 938

عمل بینی شماره 935غضروفی (استخوانی)
935
عمل بینی شماره 936غضروفی (استخوانی)
936
عمل بینی شماره 937غضروفی با پوست ضخیم
937
عمل بینی شماره 938غضروفی با پوست ضخیم
938
عمل بینی شماره 939غضروفی (استخوانی)
939
عمل بینی شماره 940غضروفی (استخوانی)
940
عمل بینی شماره 941غضروفی (استخوانی)
941