نمونه 959 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی با پوست ضخیم ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی با پوست ضخیم بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. انحراف و غیر قرینگی های بینی اصلاح شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است. چهار ماه بعد از عمل بینی.

Englishٍ

previous
959
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous with thick skin nose, natural result. Case number 959

عمل بینی شماره 956غضروفی (استخوانی)
956
عمل بینی شماره 957غضروفی با پوست ضخیم
957
عمل بینی شماره 958غضروفی با پوست ضخیم
958
عمل بینی شماره 959غضروفی با پوست ضخیم
959
عمل بینی شماره 960غضروفی با پوست ضخیم
960
عمل بینی شماره 961غضروفی با پوست ضخیم
961
عمل بینی شماره 962غضروفی با پوست ضخیم
962