نمونه 982 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است. چهار ماه بعد از عمل بینی.

Englishٍ

previous
982
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 982

عمل بینی شماره 979غضروفی (استخوانی)
979
عمل بینی شماره 980غضروفی (استخوانی)
980
عمل بینی شماره 981غضروفی (استخوانی)
981
عمل بینی شماره 982غضروفی (استخوانی)
982
عمل بینی شماره 983غضروفی (استخوانی)
983
عمل بینی شماره 984غضروفی (استخوانی)
984
عمل بینی شماره 985گوشتی
985