پرسش و پاسخ 1111
پرسش
سلام. بینی شما غضروفی (استخوانی) ولی با پوست ضخیم است . نوک بینی پهن است . قسمت وسطی پایین بینی افتادگی دارد . پره های بینی بزرگ است . نتیجه جراحی قابل قبول است .
دکتر حمیدرضا حسنانی
پاسخ
سلام. نتیجه قابل قبول یعنی نتیجه خوبی می گیرید ولی ایده آل نیست .