پرسش و پاسخ 1157
پرسش
نتجه ی عمل بینی در چه سطحیه؟
دکتر حمیدرضا حسنانی
پاسخ
سلام. نیمه پایینی بینی شما گوشتی و پهن است . ( نوک بینی و پره های بینی بزرگ است ) . اگر توقع بینی خیلی کوچک نداشته باشید نتیجه جراحی شما در حد قابل قبول است .