پرسش و پاسخ 1617
دکتر حمیدرضا حسنانی
پاسخ
سلام. بینی شما گوشتی بزرگ و پهن است . نوک بینی افتادگی دارد . نتیجه جراحی در حد قابل قبول است .