پرسش و پاسخ 1627
پرسش
سلام.مم بینی من گوشتی بود دو بار عمل کردم اما دوباره برگشته. میخواستم ببینم دوباره عمل کنم خوب میشه و دیگه برنگرده.
دکتر حمیدرضا حسنانی
پاسخ
سلام. نتیجه جراحی مجدد برای شما در حد ضعیف است .