پرسش و پاسخ 3118
پرسش
چقدر امکان دارد در عمل بینی مریض بهوش نیاید؟
دکتر حمیدرضا حسنانی
پاسخ
سلام. احتمال آن بسیار ناچیز و در حد یک در چهل هزار است .