چۆن نه شته رگه ري لووتي خومان ئيختيار بکه ين؟


دکتۆر حەمیدرەزا حۆسنانی

نەشتەرگەر و پسپۆڕی گوێ و گەروو و لووت (بۆردی پسپۆڕانه) – نەشتەرگەری جوانکاریی لووت و دەموچاو

خاوەن زۆرتر له 4000 نەشتەرگەریی سەرکەوتووی جوانکاریی لوت له ئێران

Viber, Whatsapp and Telegram:
Arabic: 00989101898093
English: 00989101606292

چۆن نه شته رگه ري لووتي خومان ئيختيار بکه ين؟

زۆر جار په سه ند کردن دکتۆر سه باره ت به نه شته رگه ري و جوان کاري لووت , ئيشێکي سه خته و ئويش له کاتێک دا که سه رته ڵ کان زۆر بن . زۆر له په سه ند کردنه کان تاتۆ کاري زۆر يان ناوێ.ئه گه ر ئيوه کراسێک تان کڕيوه که حه زي پێ ناکه ن , ئيتر ئه و کراس له به ر نه که ن.ئه گه ر رۆيشتي بۆ مه تعه م و خوارده مه ني کاني باش نه و ده تواني ئێتر نه چێ بۆ ئه و مه تعه مه .به ڵام ئه گه ر ويست تان شتێک که پاره ي زۆري پێويسته بکڕێن ئه چن و له م بابه ته تاتۆ کاري ئه که ن.بۆ نمونه ئه چن و له ناوي ئينترنێت سه باره ت به ئه م شته شيکاري ده که ن.به لام ژماره ێک له بژارده کاني ئيمه زۆر گرێنگي يان ھه يه ,وه کوو ھه لبژاردني بواري خوێندن يا ده زگيران گردن که سه رنوێشتي ژياني ئێوه له به ر ئه گرێ که له م بابه تانه سوودێک له شێکاري ناو ئينترنت نيه و ئه به به جۆرێکي تر تاتۆ کاري بکه ي.
surgeon
په سه ن د کردني نه شته رگه ري لووت يه کێ له و ھه لبژارده زۆر گرێنگ کاني ژێانه .ئه گه ر دواي نه شته رگه ري به رھه مه که ي به دڵي ئيوه نه بي بۆ ماوه ي يه ک سال ناتواني دۆباره نه شته رگه ري به که ن و ئه گه ر دۆباره عه مه ليات تان کردوه و به دڵ تان نه و بۆ جاري سوه م و چوارۆم به سه ختي به رھه مێکي په سه ند کراو به ده س ئھێنن.به س له ھه لبژار کردني نه شته رگه ر ئه بي زۆر ئاگادار بن .
ئه م ئيشانه که له ژێر نووسراوه له په سه ند کردني باش ترين نه شته رگه ري لووت يارمه تي تان ئه دات:
1-سه ر بده ن له نووسينگه /ئۆفيس /دکتۆره که و نه خۆشه پێشو کان عه ياده بکه ن .ئتوانن نمونه و ئيشه راسته قينه کاني ھه ر دکتۆره له نووسينگه که ي بوينن.زۆر جار له دواي ماوه ي يه ک حه فته ,يه ک مانگ, 6مانگ,ێه ک سال دواي نه شته رگه ري که نه خۆشه کان بۆ ﻉه ياده ي دووباره ي دکتۆر دێنو . نه خۆشه پێشو کاني دکتۆره که په يا بکه ن و سه باره ت به شێوه نه شته رگه ري دکتۆره که پرسياريان لێ بکه ن.
2-وه کوو ھه لبژاردنه کاني تر تان ھێندێک له ناو گووگل بگه رن و سه باره ت به نه شته رگه ري لووت زانياري کان به ده س بھێنن . ده توانن ڤيديو نه شته رگه ري راسته قينه له ناو گووگل په يا بکه ن و ئۆنلۆين سه يري بکه ن.
3-پێرسته له باشته رين نه شته رگه ر کان کۆ بکه ن و سه باره ت به ھه رکاميان تاتۆکاري بکه ن .
4- له مالپه ري دکتۆره که عه ياده بکه ن و له به شي ده رباره ي دکتۆر و سه باره ت به مه رته به ي زانياري دکتۆر ,بۆردي دکتۆر ,مه رته به ي مێژوێ دکتۆر وه ھه ر وه ھا شێوه نه شته رگه ري دکتۆر, زانياري به ده س بھێنن.له ئه لبوومي وێنه کان سه ر بده ن و وێنه ي پێش و دواي نه شته رگه ري کان سه ير بکه ن, تاکوو بزانن که شێوه ي نه شته رگه ري ئه م دکتۆره په سه ند ده که ن يا نه .
5- به ئاگاداري له پاره که تان په سه ند بکه ن.پاره ي نه شته رگي لووت له ئيران له 7وه ره ق ده س پێده کات و ھه مانه تا 70 وه ره قيش ده سێنن.به ڵام له ناوئيشي جوانکاري لووت زۆر بۆني ﺡه قي دکتۆر به مه به ستي باش بۆني نه شته رگري که نيه .شتێکي گرێنگ لێره رێکي حه قي دکتۆر له گه ل چۆن ته واو کردني نه شته رگه ري که يه .
6- چيرۆکه پزێشکي کان بخوينن و زانياري خۆتان سه باره ت به نه شته رگه ري زۆر بکه ن .ھه ر چه نێک زانياريتان زۆر تر بێ باش تر ده توانن دکتۆر په سه ند بکه ن , پێوه ر کاني نه شته رگه ي لووت ده ناسن ,ئه و شته ي وا له به رھه مي نه شته رگه ئه تان ئوي شتێکي ئاسايي و راسته وخۆ يه و ده زانن که سێکي باشن بۆ نه شته رگه ري لووت يا نه .
7-سه ره تا به پزێشکێکي باش بروا بکه ن و ھه ل بژاردنه که ي خۆتان ته واو بکه ن.
توربیناڵی لووت پێويستي ڕادەی دلخواز باشترین وەرز نا سککردنی پێستی لووت بووکەشووشەیی نه شته رگه ري گێري و لاري لووت چاو دێري کاني دواي نه شته رگه ري گام به گام پێش نه شته رگه ري جوانکاري لووت ڤه ترسين شۆردنی لووت ئەناتۆمی لووتی ئاسیایی تامپۆن حه کايه تي ئامال چه سپ لێدان
بابه ته کان
Whatsapp:
Arabic: 00989101898093
English: 00989101606292