حه کايه تي نه شته رگه ري و جوانکاري لووتي ئسمرالدا


دکتۆر حەمیدرەزا حۆسنانی

نەشتەرگەر و پسپۆڕی گوێ و گەروو و لووت (بۆردی پسپۆڕانه) – نەشتەرگەری جوانکاریی لووت و دەموچاو

خاوەن زۆرتر له 4000 نەشتەرگەریی سەرکەوتووی جوانکاریی لوت له ئێران

Viber, Whatsapp and Telegram:
Arabic: 00989101898093
English: 00989101606292

حه کايه تي نه شته رگه ري و جوانکاري لووتي ئسمرالدا

ئه م ڤيديو حه کايه تێکي تر ده رباره نه شته ر گه ري لووت له ئيرانه .حه کايه تي کچێک به ناو ئسمرالدا که له ولاتي ئه سپانيا ھاتوه بۆ ئيران بۆ نه شته رگه ري و جوانکاري لووتي له گه ل دکتۆر حه ميد ره زا حۆسناني . ئسمرالدا دۆسي ئاماله که له حه کايه تي پێشۆ گه رانيانو. له رۆژي راويژ کاري دکتۆر حوسناني سه باره ت به ئه و شتانه وا ئه سمرالدا له به رھه مي نه شته رگه ري که ئه يه وي , پرسياري لێ ده کا.
ئسمرالدا
ئسمرالدا له رۆژي راويژ کاري , ئه ليت که لووتێکي سرووشتي وه ھه روه ھا زۆر جوانم ئه وێ. دکتۆر له رۆژي راويژ کاري ره قه مێکي زۆر له وينه ي پێش و پاش ئه و که سانه ی که لووتيان له ئسمرالدا ئه چوو نيشاني ئه دا .ئسمرالدا له گه ل دکتۆر گري به ست ده کا که لووتي ھندێک سه روژور بکرێ به ڵام نوکي له ه ت زۆر سه ره و ژور نه کريێت و به رھه مي نه شته رگه ري که سرووشتي بێت .له کاتي ده ويان کردنی به شي ناوخۆيي لووت , دکتۆر حۆسناني له ھندێک لاري له ناو لووت ئسمرالدا ئاگا دار ئه بي . نخۆشه که خۆي قبووڵي کرد که لووتي له کاتي مندالي يه ک جار شکاوه .
لووت
بۆ ئه وه ي که ئه م بابه ته زۆر تر ئاشکرا بێت ,دکتۆر له ئسمرالد اته ڵه ب ئه کا که وينه سي تي ئه سکه ن پێک بھێنێت. سي تي ئه سکه ن ئامێرێکه که به ئه وه ئه تواني وينه ي روون تر له به شي ناوخۆي لووت وه ر بگريێت.
نه شته رگه ري لووت
ئه زمووني لووت بۆ دلنيايي له سه لامه تي نه خۆش ئه نجام ئه بيت . پێش له نه شته رگه ري ئه بيت وينه ي شاره زا يانه له تيله جوراو جور کان پێک بھێنێت.نه خۆش فۆرمێک که پوخته يێکه له ئه و شتانه که له رۆژي راوێژ کاري گرێ به ست کرا ئيمزا ئه کات. دواي ئه وه جلي نه خۆشخانه له به ر ئه کات و ئاماده ي نه شته رگه ري ئه بێت.
سرووشتي
ھه موو که سانێکه له ھۆده ي نه شته رگه ري که ھزوور يان ھه يه پزه ي که نين له باني لێو يانه و ئه م بابه ته بوه ته ھۆي ھه ستێکي خوش بۆ ئسمرالدا . پێش له ده ست پێکردني نه شته رگه ري دکتۆر سه باره ت به گرێ به سته سه ره تايي کان له گه ل ئسمرالدا قسه ده کات و ئاماده ي نه ھش کردن ئه بێت.دکتۆري نه ھشگه ري کۆرت حالي نه خۆش ئه پرسێت.پاش له دلنيايي ناشتا بوون و نه خوشيه ناوخۆيه کان , ئسمرالدا بۆ ده ستپێکردني نه شته رگه ري ئاماده ئه بێت .
دواي نه شته رگه ري , قالبێکي په لاستيکي به ناو ئسپلينت , ئه نريێته بان لووتي نه خۆش و ژێري قالبه که لاسته رێک دا ئه نريێه ت . ئسمرالدا که م که م به ھۆش دێت و ئه يگۆزنۆ بۆ به شي رێکاوێري . له ناو ئۆده ي رێکاوێري زه ربي دل و ئۆکسيجێني خوێن بۆ ماوه ي يه ک کاته ژمێر تاتوو کاري ئه کرێ .له دواي دلنيايي له سه لامه تي نه خۆش , به به شي که وتن ئه گۆزيێت.
بۆ به رگيري له شينۆ بۆن و ماسيني ده ور چاو , له دواي گۆزانه وه بۆ به شي که وتن , نه خۆش له جێل يا عه لاگه يک پر له سه ھۆڵ به ھره ئه گرێت . ئه م جێله بۆ ماوه ي چه ن خۆله ک له ناو فرييزێر ده ئه نريێت له دواي ئه وه ي که به ته واوي بۆ به سه ھۆڵ لاباني جاو دا ئه نريێت .سبه يني رۆژي نه شته رگه ري تيمار که ر مه ڵھه مه کاني نه خۆش لێ ئه دات و قه تره کاني ئه رژێنێت و فێر ئه کريێت که چون له ده رمان که ن به ھره وه بگرێت.
ئسمرالدا له کلێنێک ئازاد ئه بێت و دواي ماوه ي يه ک ھه فته ئيستراحه ت بۆ ھه لگردني ئسپلينت و ده رھێناني ته قه له کان دوباره ئه گه رێتۆ . ئسمرالدا زۆر له به رھه مي نه شته رگه ري که رازيه و دکتۆو ئه لێت که له تياترۆ که وا حه زي پێ ئه کرد ئه چێت.
ئه سمرالدا ھه ست ده کات که له تياترۆ که وا حه زي پێ ئه کات ئه چێت
ھه ستێکي خوش و پر له عه شق له ده ورو به ري کانم وه ر ئه گرت . به س نه بو چاودێريه پزێشکيه کان به ڵکو بۆ ئه و عه شقه که بۆ ئيشه وا ئه يان کرد بوێان . ھه ستم ئه کرد که سه لامه تي من زۆر گرێنگي ھه يه
ئه مه به س يه ک نه شته رگه ري نه بوو به لکو وکوو يه ک سه فه رێکي خه ياڵي بو . به حه تم دۆباره ئه گه رێمۆ بۆ ئيران .
توربیناڵی لووت پێويستي ڕادەی دلخواز باشترین وەرز نا سککردنی پێستی لووت بووکەشووشەیی نه شته رگه ري گێري و لاري لووت چاو دێري کاني دواي نه شته رگه ري گام به گام پێش نه شته رگه ري جوانکاري لووت ڤه ترسين شۆردنی لووت ئەناتۆمی لووتی ئاسیایی تامپۆن حه کايه تي ئامال چه سپ لێدان
بابه ته کان
Whatsapp:
Arabic: 00989101898093
English: 00989101606292