گێري و لاري لووت


دکتۆر حەمیدرەزا حۆسنانی

نەشتەرگەر و پسپۆڕی گوێ و گەروو و لووت (بۆردی پسپۆڕانه) – نەشتەرگەری جوانکاریی لووت و دەموچاو

خاوەن زۆرتر له 4000 نەشتەرگەریی سەرکەوتووی جوانکاریی لوت له ئێران

Viber, Whatsapp and Telegram:
Arabic: 00989101898093
English: 00989101606292

گێري و لاري لووت

راوێژه کاني دکتۆر حۆسناني سه باره ت به ئه م بابه ته

پرسياري ژماره 56

سڵاو من لووتم لاره و ئه م لاريه رۆخساري مني خراپ کردوه . ھه م ئه مه وێت که لاري لووتم چاره سه ر بکه م و ھه م چکۆله ي بکه م. سه باره ت به ئه مه يارمه تيم بده ن ئه گه ر ئه بێت و ھه ر وه ھا پاره که ئه بێت به چه ن؟
وڵامي دکتۆۆر حۆسناني سڵاو . ئێوه ئه توانن ئه م دو شته به يه کۆ چاره سه ر بکه ن و بۆ وه گرتني به رھه مێکي باش, باشتره ئه م دو دانه به يه کۆ بکريێت.

پرسياري ژماره 291

سڵاو . دکتۆر گيان من کچێکي 24 ساڵه م که 2 ساڵ پێش تر نه شته رگه ري لووتم کردوه که به ھۆي چاره سه ر کردني پۆليپي لووت بوه . دکتۆر ئه لێت که پۆليپي لووتي چاره سه ر کردوه به ڵام من کاتێک ده خه وم ده مم باز ئه بێت وه ئه گه ر بيبه سم ھه ناسه م ده ر ناچێت و لوانه يه که بخنکێم . چومه وه بۆ لاي دکتۆر به ڵام دکتۆر وڵامي دامه وه که ئه مه له به ر قچه یه به ڵام ده رمانه کان وا دکتۆر نووسيويه تي نه بوه ته ھۆي چاره سه ر بوني ئه م کێشه . به بڕواي ئێوه من ئبێت چي بکه م؟
وڵامي دکتۆۆر حۆسناني سڵاو .شتانێکي زۆر ئتوانێت که ئه م کێشه درووست بکه ن به ڵام يه کێک له گرێنگ ترين کێشه کان ئالێرجيه . له بايسته کاني تر ئه وه يه که له وانه يه که پۆليپ به جواني چاره سه ر نه کراوه . له گرێنگ ترين شته کان به رھه مه خراپه کاني دواي نه شته رگه ريه که يه کێک له ئه وانه ته نگي و ته سکي درگاي ده رووني لووته و ئه مه ئه بێته ھۆي گێري ده رووني لووت . به ڵام ئه م کێشانه به نه شته رگه ري دۆباره چاره سه ر ئه بێت.

پرسياري ژماره 615

سڵاو دکتۆر .من ته مه نم 4 ساڵه و نه ختێک لووتم لاري ده رووني ھه بوو به ڵام له ناو رۆخسارما ديار نه و . به ڵام له ئه م چه ن ساڵه ئه م لاريه زۆر تر بۆه ته وه و بۆته ھۆي کێشه ي ھه ناسه کێشان له کاتي خه و و بوه ته ھۆي ده رکه وتني سينۆزيت وه ھه ر وه ھا رۆخسارمي ناشرين کردوه ئه مه وێت بزانم که چي بوه ته ھۆي ئه م کێشه و ئايا به سپتۆپلاستي ئه م کێشه چاره سه ر ئه بێت؟
وڵامي دکتۆر حۆسناني سڵاو ئه گه ر ھه ر شتێک بێته ھۆي لاري لووت , ئه م گێڕي و لاريه ھه ر گه وره تر ئه بێت . وه ئه م ێشه به نه شته رگه ري چاره سه ر ئه بێت

پرسياري ژماره780

سڵاو دکتۆر . من 34 ساڵمه و به ھۆي ئه وه ي که له کاتي منداڵي دا کێشه ي له وزه م بوه و له ئه و کاته ئه م کێشه چره سه ر نه کراوه ,ھه ناسه کێشاني من زۆر سه خت بوه ته وه . له ته مه ني 25 ساڵي نه شته رگه ريم به ھۆي چره سه ر کردني لاري ده رووني لووتم له گه ل له وزه م ئه نجام داوا به ڵم کێشه ي ھه ناسه کێشانم چاره سه ر نه بوه . وه ھه ر وه ھا ئه لان دنانکانم ئۆرتۆده نسي کردوه ئه مه وێ بزانم که ئه مه نابێته کێشه بۆ جوانکاري و ته جميلي لوت؟ زۆر سۆپاس
وڵامي دکتۆر حوسناني سڵاو ئۆرتۆدنسي بۆ جوانکاري لووت کێشه درووست ناکات

پرسياري ژماره 812

سڵاو دکتۆر . من چه ن پرسيارم بوو 1- ئه مه وێست بزانم که لووتي من کرکراگه ييه ياکوو گۆشتيه 2- گۆرانکاريانه که زۆر گرێنگه چيه بۆ لووتي من3-گۆرانێک له ھه ناسه کێشان درووست ئه بێت4- به رھه مي نه شته رگه ريێ که سرووشتي ئه بێت يا نه 5- من نه ختێک لاري ده رووني لووتم ھه يه ئايا به س به نه شته رگه ري جوانکاري لوت ئه م کێشه چره سه ر ئه بێت يا نه ؟
وڵامي دکتۆر حۆسناني سڵاو. لووتي ئێوه کرکراگه يا ئێسکيه به ڵام پێستي ئه ستووره .چه ماوێکي ھه س. نوکي لووت پانه و داکه وتووه . به رھه مي نه شته رگه ريه که ناوه نديه و ھه ناسه کێشان سرووشتي ئه بێت.

پرسياري ژماره 907

سڵاو دکتۆر ئه مه وێ بزانم به رھه مي نه شته رگه ريه که ي من چۆن ئه بێت .لووتي من نه ختێک ئيسکي لاره و کۆناي لاي چه پ ته نگ بوه ته وه . ئه مه وێ بزانم ته واوي ئه م کێشنه به نه شته رگه ري چاره سه ر ئه بێت و نرخي نه شته رگه ريه که به چه نه ؟
وڵامي دکتۆر حۆسناني سڵاو . لاري ده رووني لوت له ھه مان کات له گه ل ته جميلي لووت چاره سه ر ئه بێت.

پرسياري ژماره 1876

سڵاو دکتۆر ئايا لووت دواي نه شته رگه ري داکه وتوو بێت و گه وره تر بێت؟ ئايا بۆ لابردني لاري ده رووني گۆرانێک له ئيسکي ده رۆ درووست ئه بێت؟
وڵامي دکتۆر حۆسناني داکه وتويي دواي نه شته رگه ري به ئه ستوور بوني پێست و شاره زايي دکتۆر که وتوه . ھه ر چه ن ئه ستووري پێست زۆر تر بێت ئيھتيمالي ئه وه ي که لووت دواي ماوه ێک داکه وتوو بێت زۆر تره . بۆ چاره سه ر کردني لاري ده رووني لووت ئيھتياج به بڕيني ئسکي ده ره وه نيه .

پرسياري ژماره 2214

سڵاو دکتۆر . بێ زه حمه ت لووتي من سه ير بکه ن و بلێن به رھه مي نه شته رگه ري که له 100 چه ن ئه بێت وه ھه ر وه ھا به بڕاوي خۆم نه ختێک لاري ده رووني لووتم ھه يه .
وڵامي دکتۆر حۆسناني سڵاو لووتي ئێوه کرکراگه يي (ئيسکيه ) . نه ختێک چه ماوه و قه ڵه وه . به رھه مي نه شته رگه ري ئێوه زۆر باش ئه بێت.و ھيچ کێشه يێک له ھه ناسه کێشان درووست نابێت

پرسياري ژماره 2340

سڵاو دکتۆر من ئه مه وێت له بابه تي جوانکاري لووتم راوێژم بده ن وه ھه ر وه ھا من لاري ده روني لووتم ھه يه.
وڵامي دکتۆر حۆسنانی سڵاو . لووتي ئێوه گۆشتيه . کێشه ي گرێنگي لووتي ئێوه قه ڵه و بوون و پان بوونه . نوکي لوت نه ختێک داکه وتوه . به رھه مي نه شته رگه ريه که ت 40% بێت زۆر باش ئه بێت.
توربیناڵی لووت پێويستي ڕادەی دلخواز باشترین وەرز نا سککردنی پێستی لووت بووکەشووشەیی نه شته رگه ري گێري و لاري لووت چاو دێري کاني دواي نه شته رگه ري گام به گام پێش نه شته رگه ري جوانکاري لووت ڤه ترسين شۆردنی لووت ئەناتۆمی لووتی ئاسیایی تامپۆن حه کايه تي ئامال چه سپ لێدان
بابه ته کان
Whatsapp:
Arabic: 00989101898093
English: 00989101606292