نمونه 143 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی با پوست ضخیم ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی با پوست ضخیم بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. سایز بینی کوچک شده است. به نوک بینی شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
143
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous with thick skin nose, natural result. Case number 143

عمل بینی شماره 140گوشتی
140
عمل بینی شماره 141غضروفی (استخوانی)
141
عمل بینی شماره 142گوشتی با غضروف های قوی
142
عمل بینی شماره 143غضروفی با پوست ضخیم
143
عمل بینی شماره 144غضروفی با پوست ضخیم
144
عمل بینی شماره 145گوشتی
145
عمل بینی شماره 146غضروفی با پوست ضخیم
146