نمونه 532 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی با پوست ضخیم ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی با پوست ضخیم بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. نوک بینی کوچک شده است. به نوک بینی شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
532
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous with thick skin nose, natural result. Case number 532

عمل بینی شماره 529غضروفی (استخوانی)
529
عمل بینی شماره 530غضروفی (استخوانی)
530
عمل بینی شماره 531غضروفی (استخوانی)
531
عمل بینی شماره 532غضروفی با پوست ضخیم
532
عمل بینی شماره 533غضروفی با پوست ضخیم
533
عمل بینی شماره 534غضروفی با پوست ضخیم
534
عمل بینی شماره 535غضروفی با پوست ضخیم
535