نمونه 584 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
584
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 584

عمل بینی شماره 581گوشتی
581
عمل بینی شماره 582غضروفی (استخوانی)
582
عمل بینی شماره 583غضروفی (استخوانی)
583
عمل بینی شماره 584غضروفی (استخوانی)
584
عمل بینی شماره 585غضروفی (استخوانی)
585
عمل بینی شماره 586غضروفی (استخوانی)
586
عمل بینی شماره 587غضروفی (استخوانی)
587