نمونه 768 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. سایز بینی به صورت سه بعدی کوچک شده است. سه ماه بعد از عمل بینی.

Englishٍ

previous
768
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 768

عمل بینی شماره 765غضروفی (استخوانی)
765
عمل بینی شماره 766غضروفی (استخوانی)
766
عمل بینی شماره 767غضروفی (استخوانی)
767
عمل بینی شماره 768غضروفی (استخوانی)
768
عمل بینی شماره 769غضروفی (استخوانی)
769
عمل بینی شماره 770غضروفی (استخوانی)
770
عمل بینی شماره 771غضروفی (استخوانی)
771