نمونه 899 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. یک سال بعد از عمل بینی.

Englishٍ

previous
899
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 899

عمل بینی شماره 896غضروفی با پوست ضخیم
896
عمل بینی شماره 897
897
عمل بینی شماره 898
898
عمل بینی شماره 899غضروفی (استخوانی)
899
عمل بینی شماره 900غضروفی (استخوانی)
900
عمل بینی شماره 901غضروفی (استخوانی)
901
عمل بینی شماره 902غضروفی (استخوانی)
902