نمونه 100 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. انحراف و غیرقرینگی شدید بینی اصلاح شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
100
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 100

عمل بینی شماره 97غضروفی (استخوانی)
97
عمل بینی شماره 98غضروفی با پوست ضخیم
98
عمل بینی شماره 99غضروفی با پوست ضخیم
99
عمل بینی شماره 100غضروفی (استخوانی)
100
عمل بینی شماره 101غضروفی (استخوانی)
101
عمل بینی شماره 102غضروفی (استخوانی)
102
عمل بینی شماره 103غضروفی (استخوانی)
103