نمونه 1037 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی گوشتی ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی گوشتی بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. یک سال بعد از عمل بینی.

Englishٍ

previous
1037
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, meaty nose, natural result. Case number 1037

عمل بینی شماره 1034غضروفی (استخوانی)
1034
عمل بینی شماره 1035گوشتی با غضروف های قوی
1035
عمل بینی شماره 1036گوشتی با غضروف های قوی
1036
عمل بینی شماره 1037گوشتی
1037
عمل بینی شماره 1038گوشتی
1038
عمل بینی شماره 1039غضروفی (استخوانی)
1039
عمل بینی شماره 1040غضروفی (استخوانی)
1040