نمونه 1036 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی گوشتی با غضروف های قوی ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی گوشتی با غضروف های قوی بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است.

Englishٍ

previous
1036
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, meaty with strong cartilages nose, natural result. Case number 1036

عمل بینی شماره 1033غضروفی (استخوانی)
1033
عمل بینی شماره 1034غضروفی (استخوانی)
1034
عمل بینی شماره 1035گوشتی با غضروف های قوی
1035
عمل بینی شماره 1036گوشتی با غضروف های قوی
1036
عمل بینی شماره 1037گوشتی
1037
عمل بینی شماره 1038گوشتی
1038
عمل بینی شماره 1039غضروفی (استخوانی)
1039