نمونه 1034 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. یک سال بعد از عمل بینی.

Englishٍ

previous
1034
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 1034

عمل بینی شماره 1031غضروفی (استخوانی)
1031
عمل بینی شماره 1032غضروفی (استخوانی)
1032
عمل بینی شماره 1033غضروفی (استخوانی)
1033
عمل بینی شماره 1034غضروفی (استخوانی)
1034
عمل بینی شماره 1035گوشتی با غضروف های قوی
1035
عمل بینی شماره 1036گوشتی با غضروف های قوی
1036
عمل بینی شماره 1037گوشتی
1037