نمونه 1031 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. انحراف و غیر قرینگی های بینی اصلاح شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است. یک سال بعد از عمل بینی.

Englishٍ

previous
1031
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 1031

عمل بینی شماره 1028گوشتی با غضروف های قوی
1028
عمل بینی شماره 1029غضروفی (استخوانی)
1029
عمل بینی شماره 1030غضروفی (استخوانی)
1030
عمل بینی شماره 1031غضروفی (استخوانی)
1031
عمل بینی شماره 1032غضروفی (استخوانی)
1032
عمل بینی شماره 1033غضروفی (استخوانی)
1033
عمل بینی شماره 1034غضروفی (استخوانی)
1034