نمونه 1028 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی گوشتی با غضروف های قوی ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی گوشتی با غضروف های قوی بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. انحراف و غیر قرینگی های بینی اصلاح شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است. چهار ماه بعد از عمل بینی.

Englishٍ

previous
1028
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, meaty with strong cartilages nose, natural result. Case number 1028

عمل بینی شماره 1025غضروفی (استخوانی)
1025
عمل بینی شماره 1026غضروفی (استخوانی)
1026
عمل بینی شماره 1027گوشتی با غضروف های قوی
1027
عمل بینی شماره 1028گوشتی با غضروف های قوی
1028
عمل بینی شماره 1029غضروفی (استخوانی)
1029
عمل بینی شماره 1030غضروفی (استخوانی)
1030
عمل بینی شماره 1031غضروفی (استخوانی)
1031