نمونه 1026 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. انحراف و غیر قرینگی های بینی اصلاح شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. دو سال بعد از عمل بینی.

Englishٍ

previous
1026
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 1026

عمل بینی شماره 1023غضروفی (استخوانی)
1023
عمل بینی شماره 1024غضروفی (استخوانی)
1024
عمل بینی شماره 1025غضروفی (استخوانی)
1025
عمل بینی شماره 1026غضروفی (استخوانی)
1026
عمل بینی شماره 1027گوشتی با غضروف های قوی
1027
عمل بینی شماره 1028گوشتی با غضروف های قوی
1028
عمل بینی شماره 1029غضروفی (استخوانی)
1029