نمونه 1068 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. یک سال بعد از عمل بینی.

Englishٍ

previous
1068
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 1068

عمل بینی شماره 1065گوشتی
1065
عمل بینی شماره 1066گوشتی
1066
عمل بینی شماره 1067غضروفی (استخوانی)
1067
عمل بینی شماره 1068غضروفی (استخوانی)
1068
عمل بینی شماره 1069غضروفی با پوست ضخیم
1069
عمل بینی شماره 1070غضروفی با پوست ضخیم
1070
عمل بینی شماره 1071گوشتی با غضروف های قوی
1071