نمونه 1077 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. بینی با استفاده از غضروف گوش، بازسازی و ترمیم شده است. دو هفته بعد از عمل بینی.

Englishٍ

previous
1077
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, nose, natural result. Case number 1077

عمل بینی شماره 1074غضروفی (استخوانی)
1074
عمل بینی شماره 1075غضروفی (استخوانی)
1075
عمل بینی شماره 1076غضروفی (استخوانی)
1076
عمل بینی شماره 1077
1077
عمل بینی شماره 1078
1078
عمل بینی شماره 1079غضروفی (استخوانی)
1079
عمل بینی شماره 1080غضروفی (استخوانی)
1080