نمونه 108 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی گوشتی ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی گوشتی بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. سایز بینی کوچک شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
108
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, meaty nose, natural result. Case number 108

عمل بینی شماره 105گوشتی
105
عمل بینی شماره 106گوشتی
106
عمل بینی شماره 107گوشتی
107
عمل بینی شماره 108گوشتی
108
عمل بینی شماره 109غضروفی با پوست ضخیم
109
عمل بینی شماره 110غضروفی با پوست ضخیم
110
عمل بینی شماره 111غضروفی با پوست ضخیم
111