نمونه 1084 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی گوشتی ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی گوشتی بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. چهار ماه بعد از عمل بینی.

Englishٍ

previous
1084
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, meaty nose, natural result. Case number 1084

عمل بینی شماره 1081گوشتی با غضروف های قوی
1081
عمل بینی شماره 1082گوشتی با غضروف های قوی
1082
عمل بینی شماره 1083گوشتی
1083
عمل بینی شماره 1084گوشتی
1084
عمل بینی شماره 1085غضروفی (استخوانی)
1085
عمل بینی شماره 1086غضروفی (استخوانی)
1086
عمل بینی شماره 1087گوشتی با غضروف های قوی
1087