نمونه 1085 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. دو سال بعد از عمل بینی.

Englishٍ

previous
1085
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 1085

عمل بینی شماره 1082گوشتی با غضروف های قوی
1082
عمل بینی شماره 1083گوشتی
1083
عمل بینی شماره 1084گوشتی
1084
عمل بینی شماره 1085غضروفی (استخوانی)
1085
عمل بینی شماره 1086غضروفی (استخوانی)
1086
عمل بینی شماره 1087گوشتی با غضروف های قوی
1087
عمل بینی شماره 1088گوشتی با غضروف های قوی
1088