نمونه 1088 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی گوشتی با غضروف های قوی ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی گوشتی با غضروف های قوی بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. دو سال بعد از عمل بینی.

Englishٍ

previous
1088
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, meaty with strong cartilages nose, natural result. Case number 1088

عمل بینی شماره 1085غضروفی (استخوانی)
1085
عمل بینی شماره 1086غضروفی (استخوانی)
1086
عمل بینی شماره 1087گوشتی با غضروف های قوی
1087
عمل بینی شماره 1088گوشتی با غضروف های قوی
1088
عمل بینی شماره 1089گوشتی با غضروف های قوی
1089
عمل بینی شماره 1090گوشتی با غضروف های قوی
1090
عمل بینی شماره 1091غضروفی با پوست ضخیم
1091