نمونه 1090 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی گوشتی با غضروف های قوی ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی گوشتی با غضروف های قوی بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است. شش ماه بعد از عمل بینی

Englishٍ

previous
1090
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, meaty with strong cartilages nose, natural result. Case number 1090

عمل بینی شماره 1087گوشتی با غضروف های قوی
1087
عمل بینی شماره 1088گوشتی با غضروف های قوی
1088
عمل بینی شماره 1089گوشتی با غضروف های قوی
1089
عمل بینی شماره 1090گوشتی با غضروف های قوی
1090
عمل بینی شماره 1091غضروفی با پوست ضخیم
1091
عمل بینی شماره 1092غضروفی با پوست ضخیم
1092
عمل بینی شماره 1093غضروفی (استخوانی)
1093