نمونه 1092 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی با پوست ضخیم ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی با پوست ضخیم بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است.

Englishٍ

previous
1092
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous with thick skin nose, natural result. Case number 1092

عمل بینی شماره 1089گوشتی با غضروف های قوی
1089
عمل بینی شماره 1090گوشتی با غضروف های قوی
1090
عمل بینی شماره 1091غضروفی با پوست ضخیم
1091
عمل بینی شماره 1092غضروفی با پوست ضخیم
1092
عمل بینی شماره 1093غضروفی (استخوانی)
1093
عمل بینی شماره 1094غضروفی (استخوانی)
1094
عمل بینی شماره 1095گوشتی با غضروف های قوی
1095