نمونه 1096 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی گوشتی با غضروف های قوی ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی گوشتی با غضروف های قوی بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. شش ماه بعد از عمل بینی

Englishٍ

previous
1096

Rhinoplasty by Dr Hosnani, meaty with strong cartilages nose, natural result. Case number 1096

عمل بینی شماره 1090گوشتی با غضروف های قوی
1090
عمل بینی شماره 1091غضروفی با پوست ضخیم
1091
عمل بینی شماره 1092غضروفی با پوست ضخیم
1092
عمل بینی شماره 1093غضروفی (استخوانی)
1093
عمل بینی شماره 1094غضروفی (استخوانی)
1094
عمل بینی شماره 1095گوشتی با غضروف های قوی
1095
عمل بینی شماره 1096گوشتی با غضروف های قوی
1096