نمونه 115 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی گوشتی ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی گوشتی بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. پهنای بینی کاهش داده شده است.

Englishٍ

previous
115
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, meaty nose, natural result. Case number 115

عمل بینی شماره 112غضروفی با پوست ضخیم
112
عمل بینی شماره 113غضروفی (استخوانی)
113
عمل بینی شماره 114غضروفی (استخوانی)
114
عمل بینی شماره 115گوشتی
115
عمل بینی شماره 116غضروفی با پوست ضخیم
116
عمل بینی شماره 117غضروفی با پوست ضخیم
117
عمل بینی شماره 118غضروفی با پوست ضخیم
118