نمونه 173 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی گوشتی با غضروف های قوی ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی گوشتی با غضروف های قوی بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. پهنای بینی کاهش داده شده است. انحراف و غیر قرینگی های بینی اصلاح شده است. سایز بینی به صورت سه بعدی کوچک شده است. قوز بینی برداشته شده است. به نوک بینی شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
173
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, meaty with strong cartilages nose, natural result. Case number 173

عمل بینی شماره 170غضروفی با پوست ضخیم
170
عمل بینی شماره 171گوشتی با غضروف های قوی
171
عمل بینی شماره 172گوشتی با غضروف های قوی
172
عمل بینی شماره 173گوشتی با غضروف های قوی
173
عمل بینی شماره 174گوشتی با غضروف های قوی
174
عمل بینی شماره 175گوشتی
175
عمل بینی شماره 176گوشتی با غضروف های قوی
176