نمونه 238 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی با پوست ضخیم ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی با پوست ضخیم بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. نوک بینی مختصری بالا آورده شده است. ارتفاع بینی کاهش داده شده است. به نوک بینی شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
238
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous with thick skin nose, natural result. Case number 238

عمل بینی شماره 235غضروفی (استخوانی)
235
عمل بینی شماره 236غضروفی (استخوانی)
236
عمل بینی شماره 237غضروفی با پوست ضخیم
237
عمل بینی شماره 238غضروفی با پوست ضخیم
238
عمل بینی شماره 239غضروفی (استخوانی)
239
عمل بینی شماره 240غضروفی (استخوانی)
240
عمل بینی شماره 241گوشتی
241