نمونه 34 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل نیمه فانتزی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی نیمه فانتزی است. زاویه بین لب و بینی اصلاح شده است. طول بینی کاهش داده شده است.

Englishٍ

previous
34
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, semi fancy result. Case number 34

عمل بینی شماره 31غضروفی (استخوانی)
31
عمل بینی شماره 32غضروفی با پوست ضخیم
32
عمل بینی شماره 33غضروفی (استخوانی)
33
عمل بینی شماره 34غضروفی (استخوانی)
34
عمل بینی شماره 35غضروفی (استخوانی)
35
عمل بینی شماره 36غضروفی با پوست ضخیم
36
عمل بینی شماره 37غضروفی با پوست ضخیم
37