نمونه 347 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل نیمه فانتزی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی نیمه فانتزی است. پهنای بینی کاهش داده شده است. قوز بینی برداشته شده است. نوک بینی مختصری بالا آورده شده است.

Englishٍ

previous
347
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, semi fancy result. Case number 347

عمل بینی شماره 344گوشتی
344
عمل بینی شماره 345غضروفی با پوست ضخیم
345
عمل بینی شماره 346غضروفی با پوست ضخیم
346
عمل بینی شماره 347غضروفی (استخوانی)
347
عمل بینی شماره 348غضروفی (استخوانی)
348
عمل بینی شماره 349غضروفی (استخوانی)
349
عمل بینی شماره 350غضروفی (استخوانی)
350