نمونه 390 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی با پوست ضخیم ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی با پوست ضخیم بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. پهنای بینی کاهش داده شده است. قوز بینی برداشته شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. ارتفاع بینی کاهش داده شده است. در این بینی، قسمت مشکل اصلاح نیمه پایینی بینی بود. چنان که مشهود است، نیمه پایینی بینی (ناحیه نوک بینی) هم پهن است و هم انحراف مختصر به راست دارد و غیرقرینه است. با تراش دادن غضروف های بینی به صورت نامتقان، هم سایز نوک بینی کم شده و هم قرینه سازی انجام شده است.

Englishٍ

previous
390
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous with thick skin nose, natural result. Case number 390

عمل بینی شماره 387غضروفی (استخوانی)
387
عمل بینی شماره 388غضروفی با پوست ضخیم
388
عمل بینی شماره 389غضروفی با پوست ضخیم
389
عمل بینی شماره 390غضروفی با پوست ضخیم
390
عمل بینی شماره 391غضروفی با پوست ضخیم
391
عمل بینی شماره 392غضروفی با پوست ضخیم
392
عمل بینی شماره 393غضروفی با پوست ضخیم
393