نمونه 468 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
468
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 468

عمل بینی شماره 465غضروفی (استخوانی)
465
عمل بینی شماره 466غضروفی (استخوانی)
466
عمل بینی شماره 467غضروفی (استخوانی)
467
عمل بینی شماره 468غضروفی (استخوانی)
468
عمل بینی شماره 469غضروفی (استخوانی)
469
عمل بینی شماره 470غضروفی (استخوانی)
470
عمل بینی شماره 471غضروفی (استخوانی)
471