نمونه 479 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. ارتفاع بینی کاهش داده شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است. انحراف مختصر بینی اصلاح شده است. تناسب بين سايز و زواياى بينى و صورت برقرار شده است.

Englishٍ

previous
479
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 479

عمل بینی شماره 476غضروفی (استخوانی)
476
عمل بینی شماره 477گوشتی با غضروف های قوی
477
عمل بینی شماره 478گوشتی با غضروف های قوی
478
عمل بینی شماره 479غضروفی (استخوانی)
479
عمل بینی شماره 480غضروفی (استخوانی)
480
عمل بینی شماره 481غضروفی با پوست ضخیم
481
عمل بینی شماره 482غضروفی با پوست ضخیم
482