نمونه 478 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی گوشتی با غضروف های قوی ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی گوشتی با غضروف های قوی بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
478
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, meaty with strong cartilages nose, natural result. Case number 478

عمل بینی شماره 475غضروفی (استخوانی)
475
عمل بینی شماره 476غضروفی (استخوانی)
476
عمل بینی شماره 477گوشتی با غضروف های قوی
477
عمل بینی شماره 478گوشتی با غضروف های قوی
478
عمل بینی شماره 479غضروفی (استخوانی)
479
عمل بینی شماره 480غضروفی (استخوانی)
480
عمل بینی شماره 481غضروفی با پوست ضخیم
481