نمونه 551 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. با استفاده از پروتز چانه فرم بهترى به صورت داده شده است. طول بینی کاهش داده شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
551
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 551

عمل بینی شماره 548غضروفی (استخوانی)
548
عمل بینی شماره 549غضروفی (استخوانی)
549
عمل بینی شماره 550غضروفی (استخوانی)
550
عمل بینی شماره 551غضروفی (استخوانی)
551
عمل بینی شماره 552غضروفی (استخوانی)
552
عمل بینی شماره 553غضروفی (استخوانی)
553
عمل بینی شماره 554غضروفی (استخوانی)
554